Všeobecné obchodné podmienky

Daliah s.r.o
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VOP.
1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) predstavujú zmluvné podmienky
nájmu obytného motorového vozidla – karavanu (ďalej len ,,karavan”) prenajímateľa, ktorým
je spoločnosť s ručením obmedzeným: Daliah s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25/a, 83104
Bratislava IČO: 50 151 991 DIČ: 2120200995 IČ DPH SK2120200995, (ďalej len ,,prenajímateľ) a
tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len ,,zmluva o nájme”).
Ďalšie zmluvné podmienky ako napr. dohoda o výške nájomného, budú upravené písomne v
zmluve o nájme. Všetky vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka. Podmienky odlišné od VOP musí písomne odsúhlasiť prenajímateľ ako
súčasť zmluvy o nájme, iné podmienky odlišné od týchto VOP nebudú akceptované.


2.) Viesť karavan, môžu len osoby uvedené v zmluve o nájme, ako osoby oprávnené viesť
karavan. Minimálny vek nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy o nájme oprávnený
viesť karavan je 25 rokov. Nájomca, ako aj vodič musia byť po dobu najmenej troch rokov
držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je platný aspoň po dobu jedného roka odo
dňa uzatvorenia zmluvy o nájme a musia mať prax vo vedení motorového vozidla minimálne
dva roky. Skutočnosti podľa tohto odseku 2.) VOP sa preukazujú predložením príslušného
vodičského preukazu a občianskeho preukazu k nahliadnutiu prenajímateľovi a zapísaním do
prílohy v nájomnej zmluve. Na základe zmluvy o nájme môže byť karavan použitý na cesty v rámci
Európskej únie, cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť vopred písomne odsúhlasené
prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané.


3.) Platný vodičský a občiansky preukaz nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy
o nájme viesť karavan, alebo iný preukaz sa predloží k nahliadnutiu v deň podpisu zmluvy o
nájme, spolu s aspoň jednou originálnou faktúrou dodávateľa, vystavenou s adresou trvalého
pobytu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón), nie staršou ako 2 kalendárne
mesiace.


4.) Karavan sa nájomcovi odovzdáva na adrese: Vojenská 71, 900 23 Viničné po vzájomne
dohodnutom čase, prípadne za poplatok na inom mieste odovzdania, po individuálnej písomnej
dohode. Karavan sa odovzdáva v stave plne spôsobilom prevádzky s platnou technickou
a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy. Všetky
zjavné poškodenia a prípadné poruchy príslušenstva sa vyznačia a zapíšu do preberacieho
protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Karavan, je vždy protokolárne odovzdaný
nájomcovi. Pri odovzdaní a preberaní karavanu môže byť vyhotovená zo strany prenajímateľa
fotodokumentácia exteriéru a interiéru karavanu.


5.)Karavan sa odovzdáva nájomcovi skontrolovaný, vyčistený (interiér, exteriér), má komplexne
plne funkčné vybavenie (ktoré sa pri zaškolení prenajímateľa vyskúša) a sú doplnené všetky
kvapaliny (ako napr. LPG, vody, WC náplne a pod.) Karavan má platné všetky príslušné doklady
pre cestovanie v krajinách EÚ. Karavan sa taktiež odovzdáva s doplnenými prevádzkovými
kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt/s plnou nádržou sa karavan aj odovzdáva
prenajímateľovi pri ukončení nájmu podľa nájomnej zmluvy. V opačnom prípade vzniká
prenajímateľovi nárok na úhradu pohonných hmôt, ktoré budú doúčtované resp. odpočítané
z kaucie. Náklady za rozdiel ceny v palive, podľa platného cenníka jednotlivých čerpacích staníc
znáša nájomca, nakoľko je povinný vrátiť karavan s plnou palivovou nádržou. Prenajímateľ
zabezpečí úhradu celoročnej diaľničnej známky za užívanie Slovenských ciest karavanom, a
v rozsahu uvedenom v nájomnej zmluve prípadne aj za užívanie zahraničných ciest. Užívanie
ciest prevádzkou karavanu, ktoré nie je podľa tohto odseku 5.) hradené prenajímateľom,
uhrádza v plnej výške nájomca bez nároku na refundáciu takýchto nákladov prenajímateľom.
V prípade, že nájomca užíva cesty prevádzkou karavanu, ktorých užívanie je spoplatnené podľa
aplikovateľného predpisu alebo zmluvy bez úhrady za takéto užívanie vzniká prenajímateľovi
nárok voči nájomcovi na náhradu uplatnených úhrad v celej výške vrátane všetkých súvisiacich
nákladov, ktoré sa za takéto užívanie vlastník alebo správca cesty v neprospech prenajímateľa
ako prevádzkovateľa karavanu uplatní. Ustanovenia tohto odseku 6.) sa použijú primerane
aj v prípade neuhradeného poplatku za užívanie parkovacieho státia a prípadné iné sankcie
uplatnené voči nájomcovi v čase nájmu karavanu.


6.) Prenajímateľ zaškolí nájomcu na obsluhu karavanu a vysvetlí všetky jeho komponenty
(ako napr.: používanie WC a kúrenia, a pod.) vrátane poučenia o bezpečnostných a právnych
predpisoch ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia karavanu.
Prevzatie karavanu nájomcom a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60
minút. Odovzdanie karavanu prenajímateľovi a jeho následná kontrola trvá cca 30 minút.
Nájomca je preto povinný s touto časovou dobou počítať a strpieť všetky úkony prenajímateľa
pri prevzatí a odovzdaní karavanu. Podpisom na preberacom protokole nájomca potvrdzuje,
stav karavanu a príslušenstva, ktorý mu bol odovzdaný ako aj riadne oboznámenie sa s obsluhou
karavanu a poučenie o používaní karavanu.


7.) Nájomca sa zaväzuje karavan užívať výhradne na účel, na ktorý je určený, a to dočasné
užívanie pre účely prepravy a dočasného ubytovania osôb. Karavan sa vracia včas a v stanovený
dátum v zmluve o nájme, najneskôr však do 17:00 v stave nepoškodenom (v akom ho nájomca
prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného
príslušenstva a jeho súčastí, prevzatie karavanu prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na
odovzdávajúcom protokole. Karavan nájomca vracia vyčistený, s prázdnou a vyčistenou
odpadovou nádobou na WC, rovnako ako v stave pri jeho preberaní do nájmu.


8.) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť karavan.
Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby
vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku
v pneumatikách. V kabíne ako i v celom karavane nie je dovolené fajčiť. Karavany spoločnosti
Daliah s.r.o. sú vybavené GPS systémom určenia polohy.


9.) Rezerváciu nájmu karavanu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa,
telefonicky, mailom a takto vykonaná rezervácia platí 2 dni. Záloha na rezerváciu nájmu karavanu
vo výške 50% z celkového nájomného je splatná do 2 dní od rezervácie a následne jej pripísaním
na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia daného
termínu pre účely nájmu karavanu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane
záväznou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej
poruchy karavanu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade
prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky uhradené nájomcom
prenajímateľovi. Celková suma nájmu je uhradená na účet prenajímateľa.


10.) Pred prevzatím karavanu je nájomca povinný uhradiť nájomné v plnej výške ako aj kauciu
na krytie škody na karavane vrátane, škody v prípade znečistenia, nedoplnenia pohonných látok
a prevádzkových kvapalín ako aj prípadných uplatnených pokút a iných nárokov podľa týchto
VOP, spoluúčasť za každú poistnú udalosť 360EUR. Podpisom nájomnej zmluvy nájomca súhlasí
so započítaním nárokov prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety s kauciou. Na základe
požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti v predstihu pred začatím nájmu
suma 1000,- EUR , ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu v prípade poruchy alebo poškodenia
karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ale aj ako krytia nákladov pri vrátení obytného
automobilu ktoré môžu byť fakturované a to :
•Nadmerne znečistenie interiéru 110 EUR s DPH
•Nadmerné znečistenie exteriéru 25 EUR s DPH
•Nevyčistená WC nádrž 50 EUR s DPH
•Nedotankovaná nádrž 15 EUR s DPH + pohonné hmoty
•spoluúčasť za každú poistnú udalosť 360 EUR s DPH
NEDODRŽANIE PREVZATIA A VRÁTENIA SA ÚČTUJE 40€ KAŽDÁ ZAČATÁ HODINA
Ak výšku škody nie je možné určiť pri odovzdaní karavanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu
zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje
uhradiť prenajímateľovi, každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré
nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je
splatná pred prevzatím karavanu podľa nájomnej zmluvy spolu so sumou za celkový nájom
vozidla, pričom úhrada týchto súm tvorí odkladaciu podmienku pre splnenie povinnosti
prenajímateľa k odovzdaniu vozidla. Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad. Kaucia
bude účtovaná pri prevzatí karavanu alebo pred začatím stanoveného nájmu spolu so sumou za
celkový nájom vozidla. Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.


11.) Storno poplatky predstavujúce nárok prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu
v dôsledku rezervácie karavanu vznikne sa riadia podľa nasledovných pravidiel :
30% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 60 dní pred
termínom prevzatia vozidla nájomcom,
50% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 59 – 15 dní a menej
alebo rovno 28 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom,
100% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená menej alebo rovno 14 dní
pred termínom prevzatia vozidla nájomcom.
Pri predčasnom vrátení karavanu zo strany nájomcu, nevzniká nárok na vrátenie zvyšnej finančnej
čiastky za časť nájmu karavanu ako náhrada ušlého zisku ktorý, mu v dôsledku rezervácie
karavanu vznikne. V prípade akéhokoľvek storna, bude však kaucia vrátená v plnej výške.
Nájomcovi potvrdená rezervácia môže byť odo dňa rezervácie až do 60 dní pred dohodnutým
začiatkom nájmu zmenená, ak má prenajímateľ voľné kapacity a nájomcom navrhovaná
alternatívna objednávka nájmu rozsahovo zodpovedá pôvodnej objednávke. Neskoršia zmena
nie je možná. Za každú zmenu termínu nájmu sa fakturujú administratívne poplatky podľa
aktuálneho cenníka prenajímateľa.


12.) V prípade storna nájmu z objektívnej príčiny na strane nájomcu (napríklad : úraz alebo
choroba), ktorá bráni začať nájom si prenajímateľ vyhradzuje právo samostatne posúdiť
objektívnosť prípadu. V prípade objektívnej príčiny je potrebné túto skutočnosť prenajímateľovi
preukázať. V prípade objektívne uznanej príčiny bude však nájomcovi umožnené, aby si pre
nemožnosť nájmu vybral buď vrátenie 50% finančnej čiastky z uhradeného nájomného alebo iný
možný náhradný termín nájmu. V prípade klamstva, alebo špekulácie si prenajímateľ vyhradzuje
právo takéto objektívne storno neuznať a v takom prípade sa budú aplikovať storno poplatky
účtované ako v 11. bode týchto VOP.


13.)Storno poplatky podľa týchto VOP v prípade, že nájomca nemôže začať z objektívnej príčiny
nájom karavanu nájomca je povinný znášať storno poplatky podľa týchto VOP sám.


14.) Pri nedodržaní termínu vrátenia karavanu (z iných ako objektívnych dôvodov, za ktoré
nájomca ani s časti nezodpovedá ako je napríklad technická porucha , ktorá bráni bezpečnému
presunu karavanu) bude nájomcovi účtovaný za každý deň omeškania s vrátením karavanu
poplatok 220,- EUR s DPH. V prípade predčasného vrátenia karavanu prenajímateľovi, nájomcovi
nevzniká nárok na vrátenie nájomného.


15.)Nájomca prehlasuje, že karavan nebude využitý na zárobkovú činnosť, a že v ňom
nebudú prepravované iné osoby ako tie uvedené v nájomnej zmluve, a nebudú v karavane
prepravované zvieratá. Ďalej nájomca vyhlasuje, že karavan nebude slúžiť na prepravu vecí
ktoré sú : mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci, ani žiadne
nezákonné. Zakazuje sa karavan samovoľne polepovať akýmikoľvek predmetmi či nálepkami
alebo vykonávať na ňom akékoľvek úpravy bez súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ po
predchádzajúcom písomnom odsúhlasení opravy, uhrádza náklady príslušenstva a súčastí
karavanu vzniknuté bežným opotrebením na doklad o výmene opotrebovaného komponentu
nájomcom a jeho úhrade. Prenajímateľ nie je povinný uhradiť náklady, ktoré nevznikli bežným
opotrebením ale prevádzkou a vedením karavanu (ako napr.: defekt kolesa).


16.) Nájomca sa zaväzuje užívať karavan výlučne na účel, na ktorý je technicky určený. Nájomca
zároveň zodpovedá, že karavan nebude riadený vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom
alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu karavanu nájomca
zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých
nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dobu trvania nájmu. V prípade, že bude prenajímateľovi
doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta
fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške. Ak nastane
porušenie VOP, prenajímateľ je oprávnený nájomcovi odobrať karavan a to s okamžitou
účinnosťou.
Ďalej je zakázané s karavanom sa zúčastňovať ako aj zapájať sa do súťaže pre motorové vozidlá,
alebo iných obdobných aktivít vrátane testov. Používanie karavanu na tlačenie alebo ťahanie
iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami
uvedenými v návode na používanie karavanu, resp. s pokynmi prenajímateľa je zakázané


17.) Nájomca musí pri dopravnej nehode, alebo inej nehode, ako aj po vzniku škody po požiari,
pri odcudzení alebo inej škode na karavane ihneď upovedomiť prenajímateľa na telefónnom
čísle : +421918497513 alebo na telefónom čísle uvedenom v zmluve o nájme alebo v
preberacom protokole, najneskôr do 2 hodín po takejto udalosti. Ak to charakter škodovej
udalosti určuje ako napríklad dopravná nehoda, alebo škoda pri požiari je nájomca povinný
okamžite privolať aj policajné zložky, alebo iné zásahové zložky a riadne zadokumentovať
udalosť. V prípade dopravnej nehody nároky protistrany nesmú byť uznané, pokiaľ neprebehne
riadne vyšetrovanie. Nájomca musí prenajímateľovi aj pri najmenšej škode vypracovať písomnú
správu s podrobnou špecifikáciou a priložením fotodokumenácie. Ak nájomca z akéhokoľvek
dôvodu zanedbá vypracovanie protokolu a poisťovňa preto odmietne zaplatiť náhradu škody,
je nájomca povinný uhradiť celú škodu, ktorá nebola uhradená poisťovňou. Každá správa
o nehode,alebo iná dokumentácia popisujúca charakter škody musí byť prenajímateľovi
odovzdaná najneskôr pri vrátení karavanu úplne vyplnená a podpísaná. Musí obsahovať hlavne
mená a adresy zúčastnených osôb a prípadných svedkov, ako aj úradnú značku podieľajúcich sa
vozidiel.


18.) Prenajímateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla ako následok úmyslu
alebo nedbanlivosti vo vzťahu k vzniku škody.


19.) V prípade odcudzenia karavanu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu a
prenajímateľa, spísať o tom riadnu zápisnicu, z čoho jedna kópia aj s rezervnými kľúčmi
ako aj dokladmi od karavanu sa odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto
bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške zaplatiť ju
prenajímateľovi Daliah s.r.o..


20.)V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí karavanu a jeho súčasti nájomca
obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý určí postup. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné
kroky k odstráneniu týchto závad. Nájomca smie počas doby nájmu objednať jednorazovo
opravu karavanu, ktorá je potrebná pre zaistenie bezpečnej prevádzky a premávky do výšky
250,- EUR s DPH väčšie opravy vždy len so súhlasom prenajímateľa. Náklady na opravu znáša
prenajímateľ, výlučne v prípade, že za ne zodpovedá pri predložení platných originálnych
dokladov o servisnom úkone vrátane daňového dokladu. Prenajímateľ podľa predchádzajúcej
vety zodpovedá za náklady na opravu závad karavanu, ktoré vznikli bežným opotrebením
a v dôsledku bežného užívania karavanu, nie však za také, ktoré vznikli v dôsledku užívania
karavanu v rozpore s uzatvorenou nájomnou zmluvou a týmito VOP.


21.) V prípade závažnej poruchy karavanu nezapríčinenej nájomcom, ktorá bráni jeho bezpečnej
prevádzke, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradný karavan do 48 hodín. Ak prenajímateľ
nedisponuje náhradným karavanom, prenajímateľ zabezpečí prepravu nájomcu ako aj ostatnej
posádky karavanu podľa nájomnej zmluvy. Nájomcovi bude vrátená plná suma za nevyčerpané
dni nájmu karavanu.


22.) S karavanom sa musí zaobchádzať šetrne a vecne správne a prípade jeho opustenia
sa musí vždy riadne uzamknúť. Musia sa dodržiavať predpisy a technické pravidlá pre jeho
používanie. Musí sa priebežne sledovať jeho prevádzkový stav, hlavne stav oleja a vody
v chladiacej súprave, ako aj tlak v pneumatikách, ako aj iné dôležité ukazovatele, ktoré budú
podrobne vysvetlené pri odovzdávaní karavanu. Nájomca je povinný každý deň trvania nájmu
skontrolovať, či je karavan schopný bezpečnej prevádzky. V prípade zistenia neobvyklého
stavu karavanu, ktorý by mohol obmedziť bezpečnú a plynulú prevádzku, je nájomca povinný
upovedomiť prenajímateľa. Fajčenie je zakázané v celom karavane. Vozenie domácich zvierat je
dovolené len s písomným súhlasom prenajímateľa.


23.) V prípade, že prenajímateľ nedokáže zabezpečiť odovzdanie karavanu, nie z vlastného
pričinenia, alebo z vyššej moci, v dohodnutý termín podľa nájomnej zmluvy je povinný túto
skutočnosť oznámiť nájomcovi, bez zbytočného odkladu. Zároveň sa zaväzuje vrátiť celú už
uhradenú výšku nájomného za karavan, najneskôr do 10. pracovných dní od zistenia takejto
skutočnosti.


24.) Nájomca, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený uplatniť vady poskytnutej služby – nájmu
karavanu reklamáciou u prenajímateľa písomným oznámení. Reklamácie na základe písomných
oznámení ako aj prípadné ostatné sťažnosti a podnety nájomcu, ktorý je spotrebiteľom budú
vybavené v plnom súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa a ostatnými aplikovateľnými
právnymi predpismi.
Nároky nájomcu, ktorý je spotrebiteľom, môžu byť voči prenajímateľovi uplatnené aj
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov”) za podmienok v tomto zákone upravených vrátane riešenia sporu
on-line v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013
o riešení spotrebiteľských sporov online (ďalej len ,,nariadenie”). Nájomca, ktorý je spotrebiteľom
má pravo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prenajímateľ na jeho žiadosť
o nápravu po vybavení reklamácie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo
dňa jej odoslania.
Sťažnosť podľa tohto odseku môže byť podaná prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm v súlade s nariadením alebo
dourčením sťažnosti orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je
bezodplatné.


25.) Karavan obsahuje aj ďalšiu výbavu, ktorá je určená na vnútorné alebo vonkajšie použitie :
Vonkajšia markíza
Nosič bicyklov
Sada prípojných káblov 230 V
Plynová fľaša 11kg
Kliny na vyrovnanie vozidla 2ks
TV
Rádio s navigáciou
Hadica na doplňovanie čistej vody 1 ks
Nádoba na dolievanie čistej vody 1ks
Povinná výbava automobilu
4ks kempových stoličiek a stolík
Sada tanierov a príborov
Ostatné príslušenstvo


26.) Prenajímateľ ako aj nájomca si tieto VOP pozorne prečítali, obsahu v plnej miere
porozumeli a na znak toho, že sa obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že tento úkon neurobili v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok pripájajú svoje podpisy, nakoľko VOP sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy o nájme karavanu.


27.) Všetky ďalšie podmienky nájmu neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka ako aj ďalšími platnými zákonmi SR.